Onze huisregels

(Download als PDF)

Om het werken in onze werkplaats ordelijk te laten verlopen met de veiligheid en welbevinden van eenieder voorop gesteld heeft Stadswerkplaats Heerlen huisregels opgesteld. Voorwaarde voor deelname is het akkoord gaan met deze huisregels!

Algemene regels

1. Bij deelname aan de open werkplaats of workshops en cursussen neemt men kennis van en stemt men uitdrukkelijk in met deze werkplaatsregels.

2. De open werkplaats opent om 09:00 uur. Er is geen toegang vóór die tijd.

3. De sluitingstijd is om 17:00 uur.

4. Schoonmaak van de werkplaats vangt aan om 16:45 uur. Iedereen dient mee te helpen aan de schoonmaak. De schoonmaak dient dagelijks zeer zorgvuldig te gebeuren.

5. Bij binnenkomst dient een ieder zich in te schrijven en aan te melden bij de werkplaatsbegeleider.

6. Naast het uurtarief geldt er voor nieuwe leden (eenmalig) inschrijfgeld (€14.50 per persoon). Indien men een jaar niet actief is geweest binnen de werkplaats vervalt de inschrijving en is er een nieuwe inschrijving noodzakelijk, waarbij het inschrijfgeld opnieuw in rekening wordt gebracht.

7. Tussen de gebruikers en vrijwilligers in de werkplaats geldt wederzijds respect.

8. Een machine mag maximaal 30 minuten door een deelnemer worden gebruikt per keer. Dit dient de deelnemer zelf in de gaten te houden.

9. Een machine of werkplek is niet te reserveren.

Aansprakelijkheid

10. De Stadswerkplaats spant zich in om een zo veilig mogelijke werkplaats aan te bieden met actieve begeleiding, veilige machines en gereedschappen en aanwezige persoonlijke beschermingsmiddelen (behoudens werkschoenen waarvoor deelnemers zelf zorg moeten dragen, zie punt 27).

11. De Stadswerkplaats biedt workshops aan zodat deelnemers zich de vaardigheden kunnen verwerven om de machines waarmee gewerkt kan worden in de werkplaats te kunnen bedienen. Indien kennis en ervaring bij de deelnemer ontbreekt is deelname aan de workshops verplicht.

12. Deelname aan activiteiten van de Stadswerkplaats geschiedt op vrijwillige basis.

13. Bovenstaand in acht nemend is de Stadswerkplaats niet aansprakelijk voor letsel dat een deelnemer zichzelf en/of anderen toebrengt als gevolg van: – onzorgvuldig of nalatig handelen; – het niet naleven van de werkplaatsregels; – het op ondeskundige of ongeoorloofde wijze hanteren van gereedschappen en/of machines; – het hanteren van gereedschappen of machines voor een ander doel dan waarvoor die ter beschikking zijn gesteld; – het niet opvolgen van aanwijzingen, werkinstructies, instructies van algemene aard en waarschuwingen van de werkplaatsbegeleider. Dit is enkel anders indien het letsel is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van een werkplaatsbegeleider.

14. Indien er aan de zijde van de deelnemer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid komt de daardoor optredende schade voor eigen rekening en risico van de deelnemer.

15. Deelname aan de werkplaats, en alles wat werkplaats gerelateerd is, komt volledig voor eigen rekening en risico van de deelnemer.

16. De Stadswerkplaats acht zich daarnaast op geen enkele manier aansprakelijk voor materiële schade die deelnemers eventueel kunnen oplopen door deelname c.q.

aanwezigheid in de werkplaats, al of niet gerelateerd aan gereedschappen en/of machines.

Tarieven

17. Er geldt een basistarief voor gebruik van de werkbank en het handgereedschap. Zie de tarieventabel

18. Er geldt daarnaast een tarief bovenop het basistarief voor gebruik van de grote machines. Zie de tarieventabel

19. Ook geldt er een apart uurtarief als begeleiders machinewerk voor een deelnemer moeten uitvoeren. Zie de tarieventabel

20. Als een deelnemer iemand meeneemt naar de werkplaats dan dient elke aanwezige persoon zich in te schrijven en de geldende tarieven te betalen.

Regels gebruik machines/deelname in verband met veiligheid

21. Deelnemers moeten aantoonbare kennis en ervaring hebben met het werken met de gereedschappen en werkplaatsmachines vooraleer daarmee mag worden gewerkt.

22. Indien aantoonbare kennis en ervaring ontbreekt dient een deelnemer zich voorafgaand aan deelname te laten scholen om de gereedschappen en machines veilig te kunnen bedienen. Deze scholing wordt aangeboden tegen een vastgestelde vergoeding.

23. Het gebruik van grote machines (afgesloten machines) is alleen toegestaan als men kennis en ervaring kan aantonen of als men de juiste machine instructies heeft gevolgd.

24. De Stadswerkplaats hanteert hiervoor een ‘deelnemer volg systeem’, dit om inzicht te hebben in de opgedane vaardigheden van de deelnemers tijdens cursussen en workshops in het kader van de veiligheid. Bij deelname aan de werkplaats gaat men hier uitdrukkelijk mee akkoord. Indien een deelnemer één jaar niet actief bezig is geweest in de werkplaats vervallen alle eerder opgebouwde vaardigheden tijdens deelname aan de werkplaats. Deze vaardigheden zullen dan bij een nieuwe deelname opnieuw moeten kunnen worden aangetoond.

25. De Stadswerkplaats biedt standaard gehoorbescherming aan de deelnemers aan. Eigen gehoorbescherming verdient de voorkeur (mede in verband met hygiëne). Gehoorbescherming dient ten allen tijde te worden gebruikt.

26. De Stadswerkplaats biedt daarnaast standaard oogbescherming aan. Ook hierbij geldt dat eigen oogbescherming de voorkeur verdient (mede in verband met hygiëne). Oogbescherming dient ten allen tijde te worden gebruikt.

27. De deelnemer dient verplicht werkschoenen van categorie S3 te dragen en dient hier zelf voor te zorgen. Zonder werkschoenen wordt deelname niet toegestaan. In uitzonderlijke omstandigheden verstrekt de Stadswerkplaats wel S3 werkschoenen.

28. Iedere deelnemer krijgt een kleine opslagruimte toegewezen in de werkplaats (schap in een rek). Grote opslag is alleen mogelijk op afspraak en tegen meerprijs.

29. Of gebruikt hout in de werkplaats mag worden bewerkt dient te allen tijde te worden overlegd met de werkplaatsbegeleider. Indien er toestemming door de werkplaatsbegeleider is gegeven dient de metaaldetector te worden gehanteerd.

30. Er mag geen nat hout op de machines worden bewerkt.

31. Gelakt- en/of geverfd hout mag enkel in overleg met de werkplaatsbegeleider(s) worden bewerkt op de machines. Indien er toestemming door de werkplaatsbegeleider is gegeven dient de metaaldetector te worden gehanteerd.

32. De werkvloer dient te alle tijde vrij gehouden te worden in het kader van de veiligheid en de werkbaarheid. Dat betekent dat men geen rommel en houtresten mag laten slingeren, maar ook dat kabels van handgereedschap en dergelijke zoveel als mogelijk weg worden gehouden van de werkvloer.

33. De deelnemer hanteert en gebruikt de ter beschikking gestelde gereedschappen en machines als een goed huisvader.

34. Na gebruik van een machine wordt die door een deelnemer netjes achter gelaten. Indien dit wordt nagelaten en de werkplaatbegeleider(s) moeten opruimen wordt er een meerprijs aan de deelnemer in rekening gebracht.

35. Bij het overmatig of onjuist gebruik maken van gereedschap worden slijpkosten in rekening gebracht.

36. De zaagmachines dienen na gebruik met het zaagblad in verticale (90 graden) stand achtergelaten te worden.

37. De basisinstellingen van alle machines mogen niet worden gewijzigd door deelnemers. Fouten in deze instelling moeten bij de werkplaatsbegeleider worden gemeld.

38. De bewerkingsgang van de vandiktebank is maximaal 1 mm. Indien dit dient te worden gewijzigd wordt dit enkel gedaan na overleg met de werkplaatsbegeleider.

39. Een deelnemer dient regelmatig te controleren of de bakken van de stofafzuiging van de machines vol zitten. Indien dit het geval is dient dit gemeld te worden bij de werkplaatsbegeleider.

Algemene regels met betrekking tot deelname

40. Resthout van een werkstuk dient door de deelnemer die gewerkt heeft aan dit werkstuk zelf afgevoerd te worden (c.q. mee naar huis te worden genomen).

41. In alle situaties waarin deze regels niet voorzien wordt door de aanwezige werkplaatsbegeleider een beslissing genomen.

42. Een deelnemer gaat niet in discussie over het besluit van een werkplaatsbegeleider.

43. De aanwijzingen, werkinstructies, instructies van algemene aard en waarschuwingen van de werkplaatsbegeleider worden te allen tijde onmiddellijk en stipt opgevolgd en nageleefd door deelnemers.

44. Indien de deelnemer de aanwijzingen, werkinstructies, instructies van algemene aard en waarschuwingen van de werkplaatsbegeleider niet begrijpt maakt hij dit meteen kenbaar. Indien de deelnemer dit niet kenbaar maakt wordt hij geacht de werkplaatsbegeleider te hebben begrepen en dienovereenkomst te handelen.

45. Deelnemers houden zich te allen tijde aan de geldende werkplaatsregels.

46. Indien de deelnemer zich niet houdt aan artikel 43 zal de deelname worden beëindigd en wordt de deelnemer toegang tot de werkplaats ontzegd.

47. In geval de geldende werkplaatsregels geen uitsluitsel geven in enige situatie dan biedt de coördinator van de Stadswerkplaats een oplossing. Wanneer het huishoudelijk reglement geen uitsluitsel geeft is de uitspraak van de zittend voorzitter leidend.

48. Klachten kunnen bij de coördinator van de Stadswerkplaats worden neergelegd via mail: stadswerkplaatsheerlen@gmail.com