COPYRIGHT

De content van deze website zoals projectbeschrijving, foto’s, ideeën en werkwijzen zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden.

Alle beschreven ideeën, foto’s,  logo’s en werkwijzen zijn eigendom van de auteur en mogen niet worden geciteerd, gekopieerd, gepubliceerd, uitgevoerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verspreid en/of openbaar worden gemaakt hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of door realisatie van de beschreven methoden, ideeën en werkwijzen en/of op welke andere wijze dan ook, zonder de nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van de auteur.